วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

 เสมอภาคทางการศึกษา  พัฒนาได้มาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี  ๒๕๕๘

 

 พันธกิจ

        ๑ จัดการศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

          ๒   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

        ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

        ๔ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประกันคุณภาพการศึกษา

        ๕ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        ๖  พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งการเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศ  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

        เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Comments